Тръжна документация на Бенефициент

Тръжна документация на Бенефициент по ДБФП №BG16RFOP002-2.001-0621-C01 с предмет „Закупуване на екструдер за трислойни фолиа – 1 брой

Проект №BG16RFOP002-2.001-0621-C01 “Подобряване на производствения капацитет във „ВИАХИМ“ ЕООД”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Project № BG16RFOP002-2.001-0621-C01 „Improvement of production capacity in „VIAHIM“ EOOD” financed by the Operational Programme „Innovation and Competitiveness“, financed by the European Union through the European Regional Development Fund .

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “ВИАХИМ” ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

 

  zip-icon  <- може да свалите документите от тук